Privacybeleid internet

Deze website wordt geëxploiteerd door de Nederlandse Academie voor Filatelie gevestigd te Utrecht, hierna te noemen ‘de Academie’.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van de Academie, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken.

De Academie verwerkt deze gegevens:

  • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
  • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door de Academie toe te kunnen sturen per e-mail;
  • teneinde de dienstverlening van de Academie, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • teneinde u de Notities of andere publicaties van de Academie toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

De Academie verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan de Academie verstrekt.

De procedure om uw gegevens te laten verwijderen of uit te schrijven loopt via e-mail, te richten aan de secretaris van de Academie.

Omdat de Academie haar website bij uitstek als promotie instrument voor de Filatelie gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw eventuele vragen aan de secretaris of een onzer leden toezenden. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door de Academie uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor de beantwoording van eventuele vragen van uw kant, indien u zich wenst te abonneren op onze Notities of indien u voor een lidmaatschap van de Academie in aanmerking wenst te komen.

Er wordt door de Academie niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar indien u lid de Academie wenst te worden dient u wel dergelijke informatie op te geven.

E-mail

Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat de Academie voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Via onze website kunnen door leden van de Academie ook e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mailadres bij de site master van de Academie vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt.

Bijzondere persoonsgegevens

De Academie vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de voordracht als kandidaat-lid en de toelating tot de Academie noodzakelijk is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw verzamelgebieden, filatelistische expertise, publicaties, tentoonstellingsresultaten en lidmaatschappen van verenigingen.

Wij gaan ervan uit dat u de Academie uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken in het kader van de toelatingsprocedure alsmede op de webpagina waarop u na toelating uw filatelistisch cv met foto kunt presenteren.

Van kandidaten die niet worden toegelaten worden na behandeling door de Kandidatencommissie en nadere besluitvorming door het Bestuur de gegevens binnen twee maanden gewist.

Van leden, die het lidmaatschap van de Academie beëindigen, wordt hun persoonlijke informatie zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen twee maanden, gewist op de site en verwijderd uit de ledenadministratie.

Publicaties

U kunt een abonnement op onze Notities in gedrukte vorm aanvragen per e-mail. Daarnaast is het ook mogelijk om een abonnement in digitale vorm te betrekken. Wij vragen u om in voorkomend geval de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen. U dient zich hiervoor te richten tot de redactiecommissie.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door de Academie vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u publicaties of andere informatie toe te kunnen sturen;
  • u zich voor bijeenkomsten of evenementen aanmeldt die door derden worden georganiseerd;
  • de Academie hiertoe wettelijk verplicht is.

De website van de Academie wordt nooit gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Externe links

De Academie heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van de Academie daar niet meer geldt.                                                Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. De Academie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen.                Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens daar eventueel uw (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

De Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan wel zolang dit noodzakelijk is voor de duur van uw lidmaatschap.

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van de Academie, niet te verplichten u te laten registreren.

Wanneer u lid wordt van de Academie wordt u echter wel verzocht zich te registeren aan de hand van een persoonlijke gebruikerscode om een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, teneinde toegang te kunnen verkrijgen tot het besloten deel van de website.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de Academie van u als bezoeker dan wel als lid verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens kunt u gebruikmaken van E-mail.                          Op uw verzoek zal de Academie uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Dergelijke verzoeken dient u te richten tot de secretaris.

De Academie aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen.

De Academie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Leden dienen deze zelf te onderhouden.

De Academie zal, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, als lid, ontvangen.

Beveiliging

De Academie hanteert algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd.

Alle leden van de Academie dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden.

Integrale persoonsgegevens van onze leden zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde leden van de Academie, en deze leden hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan de Academie via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de secretaris.

Verzoeken om inzage, aanvulling en/of wijziging dienen via e-mail aan de secretaris te worden gericht.

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid internet kunt u contact opnemen met de secretaris.

Wijzigingen

De Academie behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is van 21 april 2018.